ایران

ایران


ای وطن ای مادر تاریخ ساز                  ای مرا بر خاک تو روی نیاز
ای کویر تو بهشت جان من                  عشق جاویدان من ایران من
ای ز تو هستی گرفته ریشه ام             نیست جز اندیشه ات اندیشه ام
آرشی داری به تیر انداختن                  دست بهرامی به شیر انداختن
کاوه آهنگری ضحاک کش                    پتک دشمن افکنی ناپاک کش
رخشی و رستم بر او پا در رکاب          تا نبیند دشمنت هرگز به خواب
مرزداران دلیرت جان به کف         سرفرازان سپاهت صف به صف
خون به دل کردند دشت و نهر را           باز گرداندند خرمشهر را
ای وطن ای مادر ایران من                  مادر اجداد و فرزندان من
خانه من بانه من توس من                  هر وجب از خاک تو ناموس من
ای دریغ از تو که ویران بینمت              بیشه را خالی ز شیران بینمت
خاک تو گر نیست جان من مباد            زنده در این بوم و بر یک تن مباد
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     12 فروردين 1394