اجرای تابع در Remote Server - SQL Server

اجرای تابع در Remote Server - SQL Server


برای اجرای تابع که در دیتابیسی و در سرور Remote قرار دارد می توانید از کدی همانند زیر استفاده کنید:
SELECT *
FROM OPENQUERY([Remote-Server-Name], 'SELECT DBName.dbo.FunctionName(Input-Parameters)')
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     8 ارديبهشت 1398